INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Vyhlásenie o informačnej povinnosti

Osobné údaje sú chránené platnými predpismi o ochrane údajov. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. 

Ochranu vašich osobných údajov berieme vážne. Vaše údaje preto spracúvame výlučne na základe zákonných ustanovení. 

V týchto informáciách o ochrane osobných údajov vás informujeme, aké osobné údaje zhromažďujeme od vás na našej internetovej stránke, na čo ich potrebujeme, ako ich používame a na koho sa môžete obrátiť v prípade akýchkoľvek otázok. 

2. Spracúvanie osobných údajov a účely spracúvania

a. Návšteva internetovej stránky a webhosting

Spracúvanie údajov uvedené v tomto bode a) na internetovej stránke www.bestinparking.com vykonávajú títo prevádzkovatelia:

Best in Parking AG
Schwarzenbergplatz 5/7.1 
FN 533363 h
1030 Viedeň (Rakúsko)
E-mail: zentralewien@b-i-p.com
Tel.: + 43 1 5131241-0

i. Pri návšteve internetovej stránky

Keď navštívite našu internetovú stránku a pozriete sa na jednu podstránku, sťahujete tým jednotlivé súbory, ktoré tvoria túto stránku , a ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie spojenia. Nasledujúce údaje sa automaticky spracúvajú a uchovávajú, kým nebudú po 30 dňoch automaticky vymazané:

 • typ a verzia prehliadača, ako aj ďalšie informácie prenášané prehliadačom (napr. operačný systém, miesto prístupu, jazykové nastavenia atď.)
 • IP adresa koncového zariadenia, ktoré vyvolalo súbor
 • dátum a čas vašej návštevy
 • internetová stránka, z ktorej bola naša stránka vyvolaná (referrer-URL)

Tieto údaje spracúvame na nasledujúce účely: 

 • zabezpečenie pohodlného používania internetovej stránky
 • zabezpečenie bezproblémového nadviazania pripojenia
 • hodnotenie bezpečnosti a stability systému

Pri tomto spracúvaní sa opierame o právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v technickej údržbe prevádzky internetovej stránky, zlepšovaní služieb internetovej stránky a predchádzaní zneužitiu. 

Na prevádzku našej internetovej stránky používame aj súbory cookie a analytické služby. Viac sa o tom dozviete v bodoch 5 a 6 týchto informácií o ochrane osobných údajov. 

ii. Webhosting

Túto internetovú stránku prevádzkuje externý poskytovateľ služieb (hostiteľ). Osobné údaje zhromaždené na tejto internetovej stránke sú uložené na serveroch hostiteľa. Môžu to byť najmä IP adresy, kontaktné údaje, mená, prístup na internetovú stránku a ďalšie údaje generované prostredníctvom internetovej stránky. 

Používanie hostiteľa sa uskutočňuje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR z dôvodu nášho oprávneného ekonomického záujmu o sprístupnenie našej ponuky na tejto internetovej stránke. Aby sme zabezpečili spracúvanie v súlade s ochranou údajov, uzavreli sme s naším hostiteľom zmluvu o spracúvaní údajov.

Využívame služby nasledovného hostiteľa:

CYLEDGE Media Gmbh
Absberggasse 27/1/3
1100 Viedeň (Rakúsko)
www.cyledge.com

b. Používanie kontaktného formulára a internetového obchodu

„Prevádzkovateľom“ podľa zákona o ochrane osobných údajov ako zodpovednou osobou za spracúvanie údajov podľa bodu b) je prevádzkovateľ, ktorý je uvedený na stránke www.bestinparking.at pre príslušnú garáž, pokiaľ tam nie je pre jednotlivé prípady uvedená ako „prevádzkovateľ“ iná osoba. Na internetovej stránke nájdete aj kontaktné údaje prevádzkovateľa.

Príslušný prevádzkovateľ používa na toto spracúvanie údajov spoločnosť Best in Parking & Real Estate AG ako sprostredkovateľa. Na tento účel bola so spoločnosťou Best in Parking & Real Estate AG uzatvorená sprostredkovateľská zmluva o spracúvaní osobných údajov, v ktorej sa spoločnosť zaväzuje spracúvať údaje v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a garantovať ochranu práv dotknutých osôb.

i. Pri používaní nášho kontaktného formuláru

Ak nás kontaktujete pomocou kontaktného formulára, osobné údaje budú zhromaždené, ak vyplníte príslušné polia formulára a odošlete údaje. Je len na vás, či a aké informácie nám týmto spôsobom poskytnete. 

Aby sme mohli spracovať a odpovedať na vašu požiadavku, potrebujeme vaše kontaktné údaje, tzn. vaše meno a platnú e-mailovú adresu. Môžete uviesť aj telefónne číslo, na ktorom vás môžeme zastihnúť, aby sme mohli rýchlejšie objasniť akékoľvek otázky. Tieto informácie však nie sú absolútne nevyhnutné. 

Údaje, ktoré poskytnete, budú spracované na účely spracovania vašej žiadosti v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR a v prípade, že sa vyskytnú nadväzujúce otázky. 

V zásade sa údaje vymažú po šiestich mesiacoch. Ak je na splnenie vašej požiadavky potrebná dlhšia doba uloženia (napr. rezervácia garážového státia do budúcnosti), poskytnuté údaje budú uložené po túto dobu. Ak však existuje zákonná povinnosť archivácie, údaje vymažeme až po uplynutí tejto doby uchovávania. 

Tieto údaje neposielame ďalej bez vášho súhlasu a používame ich iba interne na vybavenie vašej požiadavky.

ii. Používanie nášho internetového obchodu

Ak by ste chceli uzatvoriť dlhodobú zmluvu o parkovaní v našich garážach alebo si objednať kupón, príslušnú žiadosť môžete podať prostredníctvom našej internetovej stránky. Na tento účel budeme od vás žiadať určité informácie, ktoré následne spracujeme. Dovoľujeme si upozorniť na to, že zmluvu je možné uzavrieť len vtedy, ak sú uvedené minimálne informácie. 

Minimálne informácie sú: 

v prípade fyzickej osoby: 

 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • značka/typ vozidla
 • evidenčné číslo vozidla
 • adresa (ulica, PSČ, mesto)
 • telefónne číslo
 • e-mail

v prípade právnickej osoby: 

 • obchodné meno
 • právna forma
 • číslo zápisu v obchodnom registri
 • IČ DPH 
 • ulica
 • PSČ
 • mesto
 • telefónne číslo
 • e-mail

Okrem toho môžete poskytnúť ďalšie dobrovoľné informácie. 

Vyššie uvedené údaje spracúvame na nasledujúce účely: 

 • na identifikovanie vašej osoby ako zmluvného partnera
 • na kontrolu vierohodnosti zadaných údajov
 • na plnenie zákonných záväzkov
 • na spracovanie vašich nárokov vyplývajúcich zo záruk
 • na uplatnenie prípadných nárokov voči vám
 • na reklamné účely

Spracúvanie údajov na vyššie uvedené účely prebieha na právnom základe článku 6 odsek 1 písmeno b, c a f GDPR. Spracúvanie sa vykonáva pri plnení zmluvy, predzmluvných opatrení, pri plnení zákonných povinností a je nevyhnutné na oprávnený záujem v oblasti priameho marketingu. 

V prípade následného uzatvorenia zmluvy o dlhodobom parkovaní budú vaše údaje uložené počas trvania zmluvy. Po skončení vašej zmluvy budú vaše údaje automaticky vymazané, pokiaľ nie sme povinní ich uchovávať dlhšie obdobie v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR na základe daňových alebo podnikateľských archivačných a dokumentačných povinností, alebo ak ste súhlasili s ďalším uchovávaním v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 

V prípade, že nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o dlhodobom parkovaní, ale napriek tomu si budete chcieť v budúcnosti rezervovať zmluvu o dlhodobom parkovaní, vaše údaje budú uložené až do ukončenia rezervácie.

3. Prenos údajov

Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám iba na nižšie uvedené účely. 

a) Poskytovanie údajov tretím osobám

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám iba vtedy, ak 

 • ste na to udelili svoj výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR
 • je to nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR
 • existuje zákonná povinnosť tak urobiť v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Poskytnuté údaje budú použité iba na uvedené účely.

b) Prenos osobných údajov do tretích krajín

V niektorých prípadoch dochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, tzn. do krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Toto sa vykonáva len za podmienok článku 44 a nasl. VGDPR. 

USA sú takzvanou neistou treťou krajinou. To znamená, že USA neposkytujú úroveň ochrany údajov porovnateľnú s EÚ. Pri prenose osobných údajov do USA existujú určité riziká, pretože úrady USA môžu získať prístup k údajom. Občania EÚ nemajú proti tomuto prístupu účinnú právnu ochranu. 

V týchto informáciách o ochrane osobných údajov vás informujeme, kedy a ako prenášame osobné údaje do USA alebo iných nebezpečných tretích krajín. Vaše osobné údaje prenášame len za podmienok článku 49 GDPR, a to vtedy, ak

 • príjemca poskytuje dostatočné záruky na ochranu osobných údajov v súlade s článkom 46 GDPR
 • ste výslovne súhlasili s prenosom, potom, ako sme vás informovali o rizikách, v súlade s čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR
 • je prenos nevyhnutný na plnenie zmluvných záväzkov medzi vami a nami

záruky podľa čl.46 GDPR môžu byť takzvané štandardné zmluvné doložky. V týchto štandardných zmluvných doložkách príjemca ubezpečuje, že bude primerane chrániť údaje, a tým zaručí úroveň ochrany porovnateľnú s GDPR.

4. Súbory cookie

Naša internetová stránka používa súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa pomocou prehliadača dočasne ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Súbory cookie nepoškodzujú vaše koncové zariadenie, ale pomáhajú nám okrem iného zlepšovať vašu používateľskú skúsenosť tým, že určujú frekvenciu používania a typ používania našej internetovej stránky.

Rozlišujeme medzi nasledujúcimi typmi a funkciami súborov cookie:

 • Session-cookies: Takéto súbory cookie sa po opustení našej stránky automaticky vymažú. 
 • Dočasné súbory cookie: Na zlepšenie používateľskej prívetivosti používame aj dočasné súbory cookie. Tieto sú uložené vo vašom koncovom zariadení na určitý čas. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve a zlepšiť zobrazenie.
 • Nevyhnutné súbory cookie: Súbory cookie môžu byť nevyhnutne potrebné na fungovanie internetovej stránky, pretože zabezpečujú správne fungovanie našej internetovej stránky. Údaje spracúvané týmito súbormi cookie sú potrebné na uvedené účely na ochranu našich oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 • Štatistické a marketingové súbory cookie: Súbory cookie sa používajú aj na zaznamenávanie záujmov používateľa alebo na uloženie jeho správania na jednotlivých internetových stránkach v profile používateľa. Tento proces je známy ako „sledovanie“. Takto zhromaždené údaje spracúvame na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 a GDPR. Ak takéto sledovacie súbory cookie používame, budeme vás o tom osobitne informovať v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo pri vyžiadaní súhlasu. 

V nasledujúcom zozname vás informujeme o tom, ktoré súbory cookie umiestňujeme na naše internetové stránky, ako dlho sú uložené a akú majú funkciu. 

Cookie: _ga

 • Ukladanie: 2 roky
 • Opis: Používa sa na odlišovanie používateľov (Google Analytics)

Cookie: _gid

 • Ukladanie: 24 hodín
 • Opis: Používa sa na odlišovanie používateľov (Google Analytics)

Cookie: _gat

 • Ukladanie:  1 minúta
 • Opis: Používa sa na odlišovanie používateľov a bots

Nastavenia týkajúce sa udelených súhlasov môžete kedykoľvek spravovať v časti Cookie-Consent-Tool .

5. Google Analytics

LLC. Google Analytics používa súbory cookie (pozri bod 5.), ktoré sa ukladajú vo vašom počítači. Zaznamenávajú sa napríklad informácie o operačnom systéme, prehliadači, vašej IP adrese, internetovej stránke, ktorú ste predtým navštívili (referrer-URL) a dátume a čase vašej návštevy našej internetovej stránky.

Vygenerované informácie sa používajú na analýzu vášho používania našej internetovej stránky, na zostavovanie správ o aktivite internetovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním internetovej stránky a používaním internetu. IP adresa je anonymizovaná, takže ju nie je možné priradiť používateľovi.

Údaje používateľa zaznamenané prostredníctvom súborov cookie sa automaticky vymažú po 14 mesiacoch.

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracúvaní údajov na používanie služby Google Analytics. Prostredníctvom tejto zmluvy Google zaručuje, že údaje budú spracované v súlade s GDPR a že budú chránené práva dotknutej osoby. 

Informácie môžu byť odovzdané tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v našom mene. Spracované údaje môžu byť prenesené na servery v USA a iných nebezpečných tretích krajinách a tam spracované. So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu, ktorá obsahuje štandardné zmluvné doložky EÚ. Tým sa zabezpečí úroveň ochrany porovnateľná s úrovňou v Európskej únii. 

Okrem toho poskytneme vaše údaje spoločnosti Google iba vtedy, ak výslovne súhlasíte s ich spracovaním spoločnosťou Google. V tomto prípade súhlasíte s prenosom svojich údajov do USA v súlade s článkom 49 ods. 1 písm. a) GDPR s uvedomením si rizík uvedených v bode 4b) týchto informácií o ochrane osobných údajov.

Svoj súhlas môžete do budúcnosti kedykoľvek odvolať prostredníctvom nástroja Cookie-Consent-Tool  Zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google a podmienkach používania uvedených na stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. Google Maps

Na našej internetovej stránke používame službu Google Maps spoločnosti Google LLC, ktorá zobrazuje polohu našich garáží na interaktívnej mape. Google Maps používame na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ak kliknete na mapu z Google Maps na našej internetovej stránke, informácie o vašom používaní tejto internetovej stránky a vaša IP adresa sa prenesú na server spoločnosti Google v USA. Deje sa tak bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytuje používateľský účet, prostredníctvom ktorého ste prihlásení, alebo či neexistuje žiadny používateľský účet. Ak ste prihlásený do Google, vaše údaje budú priradené priamo k vášmu účtu. Vaše údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na účely spracovania.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracúvaní spoločnosťou Google nájdete tu https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Prenášané údaje sú len pseudonymy, nie je možné vyvodzovať závery o vašom mene (pozri aj bod 4b týchto informácií o ochrane osobných údajov o prenose údajov do USA).

Vaše údaje odošleme spoločnosti Google iba vtedy, ak ste na to dali výslovný súhlas. V tomto prípade súhlasíte s prenosom svojich údajov do USA v súlade s článkom 49 ods. 1 písm. a) GDPR s uvedomením si rizík uvedených v bode 4.
Svoj súhlas môžete do budúcnosti kedykoľvek odvolať prostredníctvom nástroja Cookie-Consent-Tool  

7. Vaše práva

V zásade máte právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, zrušenie a námietku. Na uplatnenie týchto práv použite naše vyššie uvedené kontaktné údaje. 

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane osobných údajov alebo boli vaše práva na ochranu údajov iným spôsobom porušené, môžete to nahlásiť rakúskemu úradu na ochranu osobných údajov (Barichgasse 40-42, 1030 Viedeň).